VILLKOR

Köpvillkor

 • Beställaren och producenten ingår i köpeavtal skriftligt eller muntligt.
 • Producenten skall efter förfrågan från Beställaren skriftligen upprätta offert samt förslag till Specifikation och Avtalad Leveransdag med utgångspunkt i Beställarens behov, önskemål och krav mm rörande Webb-tjänsten och Leveransdag mm. Det åligger härvid Beställaren att tillhandahålla all för Uppdragets genomförande nödvändig information.

Uppdraget

 • Producenten skall utföra Uppdraget i enlighet med Specifikationen samt i enlighet med i branschen rådande sedvänja och på ett i övrigt fackmannamässigt sätt.
 • Uppdraget skall utföras i samråd mellan Parterna. Samråd skall ske genom löpande kontakter mellan Företrädarna. Det åligger härvid Beställarens Företrädare att genast framföra de invändningar eller andra påpekanden mot Producentens arbete som kan finnas erforderliga.
 • Beställaren ansvarar, om inte annat avtalats, för samordning och organisation av Uppdraget inom den egna verksamheten.
 • Producenten är inte skyldig att utföra tjänster som faller utanför Specifikationen. Producenten skall snarast anmäla till Beställarens Företrädare om Producenten finner behov av ytterligare tjänster eller utvidgning av Uppdraget.

Aktivering

 • Det åligger Beställaren att tillhandahålla all nödvändig information rörande vilket avtal och domännamn de valt innan producenten kan ladda upp web-tjänsten.
 •  Det åligger Producenten att utföra leveranstest av Webb-tjänsten. Producenten skall, senast 48 timmar före leveranstest, meddela Beställaren om tidpunkten för leveranstest då Beställaren skall kunna närvara för att godkänna leveranstestet.
 • Webb-tjänsten är Aktiverad när denna i enlighet med Specifikationen har leveranstestats av Producenten, godkänts av Beställaren  och installerats.
 • Genom Aktiveringen har Producenten slutfört Uppdraget, varvid ansvaret för Webb-tjänsten övergår på Beställaren. Detta gäller inte om beställaren ingått i supportavtal (12 månader från aktivering) med producenten.

Försening

 •  Har Avtalad (skriftligt eller muntligt) Leveransdag bestämts, föreligger försening om Aktivering inte har skett på Avtalad Leveransdag. Försening består fram till den dag Aktivering sker.
 •  Beror förseningen på Producenten äger Beställaren rätt till ersättning i form av vite. Vite utgår med TRE /3/ procent av Uppdragets avtalade pris.
 • Producenten har 14 dagars produktionstid innan deadline. Då ska beställaren har skickat all nödvändig information samt allt material tid hemsidan.
 • Beror försening på Beställaren äger Producenten rätt att lägga på 520 Sek exklusive moms/timme efter leveransdatum.

Fel på tjänst

 •  Det åligger Beställaren att genast efter Aktivering utföra de egna tester av Webb-tjänsten som Beställaren finner nödvändiga. Beställaren har härvid att undersöka om Webb-tjänsten uppfyller Specifikationen.

Betalning

 • Betalning sker  senast  efter 30 dagar från att webb-tjänsten har publicerats.
 • Beställaren äger full rätt till webb-tjänsten när fakturan är betald om inte beställaren har ingått i supportavtal (12 månader från publicering) med producenten.
 • Vid försening av betalning debiteras beställaren enligt räntelagen.